Pravila i uslovi korišćenja

Pravila i uslovi korišćenja ovog Sajta izrađeni su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije predviđenih najpre sledećim Zakonima: Zakonom o oglašavanju, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o oružju i municiji, Zakonom o obligacionim odnosima, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani napred navedenim zakonima.

1. O sajtu i opštim i osnovnim odredbama

Preduzetnik putem Sajta pruža uslugu informacionog društva – usluga oglašavanja.

Sajt lovribolov-old.rs je prvi sajt ove vrste na prostorima Republike Srbije. Sajt omogućava oglašavanje kompletne opreme iz sveta lova, ribolova i kamp opreme. Cilj Sajta je da uspešno povežemo i unapredimo tržište opreme za ove sportove putem interneta. Kupcima želimo da putem našeg sajta pomognemo pri kupovinu kroz veliki spektar ponude opreme na Sajtu. Prodavcima Sajt želi pomoću u pospešivanju prodaje putem Interneta a da ih i ujedno brže i lakše poveže sa kupcima.

Sajt omogućava korisnicima Internet pristup sadržaju koji je nastao prikupljanjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Sajt omogućava korisnicima Sajt Internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju. Lice koje se oglašava putem Sajta nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Uslovima i pravilima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem lovribolov-old.rs sajta koji se nalazi na Internet adresi http://www.lovribolov.rs (u daljem tekstu: Sajt) i predstavlja uslugu informacionog društva, koju pruža Veb portali Aleksandar Stojiljković PR LOV & RIBOLOV NET Aleksinac, Šumatovačka 27, 18220 Aleksinac, Srbija Email: office@lovribolov-old.rs, PIB: 112025587, Matični broj: 65820765, Broj računa: 275002022557098906 RSD , OTP banka Srbija AD Beograd (u daljem tekstu: Preduzetnik).

Ovi Uslovi i pravila korišćenja čine sastavni deo Sajta i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Preduzetnika i svakog pojedinog korisnika Sajta. Preduzetnik omogućava korišćenje Sajta fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima i pravilima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Sajta Preduzetnika, korisnici pristaju na Uslove i pravila korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Preduzetnikom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Sajta primenjuju se ovi Uslovi i pravila korišćenja.

Preduzetnik je posvećen očuvanju i primeni prava zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Sajt nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu u nabavci ili prodaji opreme za lov i ribolov, oružja i municije, opreme za kampovanje, pasa ili bilo druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima i pravilima korišćenja, niti Preduzetnik pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim opisane usluge oglašavanja. Preduzetnik ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici (osim uz prethodnu saglasnost korisnika koji je sadržaj postavio) ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Preduzetnik ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

2. Integritet sajta, autorska i srodna prava i ograničenje od odgovornosti

– Integritet Sajta

Sajt je namenjen oglašavanju putem Interneta nove i polovne opreme za lov, ribolov i kampovanje kao i oglašavanju pasa.

Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Sajta (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Svako korišćenje Sajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Preduzetnik i kršenjem Uslova i pravila korišćenja.

Prilikom registracije na sajtu, Sajt automatski izrađuje korisničko ime i lozinku korisniku Sajtu koju takođe automatski prosleđuje korisniku sajta na mail adresu koju je uneo prilikom registracije. Od tog trenutka korisnik Sajta samostalno upravlja svojim nalogom (mogućnost unosa imena i prezimena, promena lozinke) i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Sajta putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Preduzetnika ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka na mail adresu office@lovribolov-old.rs

Preduzetnik zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Sajta, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Sajt, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema pozitivnim propisima Republike Srbije.

Autorska i srodna prava

Preduzetnik ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Sajtu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi sajta, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Sajta ili Sajta u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Preduzetnika kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Preduzetnika i podložno je pokretanju svih postupaka predviđenih pozitivnim zakonodavstvom Repubilke Srbije.

Sajt može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Sajta, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Sajtu Preduzetnika.

Postavljanjem sadržaja na Sajt, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu istog, kao posetiocima drugih pružalaca usluga informacionog društva ili glasila sa kojima Sajt ima takvu saradnju. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Sajta je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Preduzetnika, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Sajta, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Preduzetnik ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Sajta učinilo javno dostupno.

– Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Sajta koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Preduzetnik ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari)i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Preduzetnik ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Preduzetnik ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Preduzetnik nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Preduzetnik nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Preduzetnik nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrao primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Preduzetnik ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih korisnika. Preduzetnik, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji je oglasio predmet oglasa biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

3. Korisnici

Korisnicima usluga koje putem Sajta pruža Preduzetnik smatraju se kako posetioci Sajta tako i registrovani korisnici Sajta.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Sajtu u smislu ovih Uslova i pravila korišćenja, bez prijave ili registracije na Sajt. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Sajtu, bez plaćanja bilo kakve naknade. Posetilac može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj komentare i ocene pod uslovima predviđenim ovim uslovima i pravilima korišćenja.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Sajtu pod uslovima i na način iz ovih Uslova i pravila korišćenja.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Sajt, Preduzetnik ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Sajtu mogu da proisteknu.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Sajt. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio. Postavljanjem sadržaja, korisnik dozvoljava Preduzetniku da bez ikakve naknade isti iskoristi za sopstvene promotivne ili edukativne potrebe, i da ga u tom smislu može izmeniti i modifikovati prema svrsi tih potreba, bez navođenja imena odnosno podataka o autoru sadržaja.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Sajt, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Preduzetnik će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta.

Svakom pojedinom prijavom na Sajt, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Sajtu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog.

Postavljanjem sadržaja na Sajt, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Preduzetnika da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može u svakom trenutku ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga na adresu office@lovribolov-old.rs

4. Obaveštavanje korisnika sajta i reklamacije

Korisnik je saglasan da mu Preduzetnik može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Sajta, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Sajta, novosti i akcija Sajta, kao i reklamna obaveštenja.

Kako Preduzetnik pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, niti je naknadu moguće preneti na drugu uslugu.

Usluga informacionog društva koju Preduzetnik pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

5. Uputstvo

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedeno Uputsvo.

Preduzetnik ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik, postavi na Sajt.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Preduzetnik, uključuje (ali nije ograničen na):

unošenje sadržaja u pogrešne rubrike (npr. navođenje broja telefona u polje koje nije predviđeno za to)

pogrešno kategorisanje sadržaja (npr. postavljanje oglasa koji nisu relevantni za kategoriju u kojoj se oglašavaju)

ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)

unošenjem neispravnih slika u oglas (npr. lošeg kvaliteta; sa naknadno dodatim kontakt telefonom, logotipom drugog sajta ili firme, tekstom prodato i sl.)

kada jedan oglas sadrži više predmeta ili usluga oglašavanja

otvoreno uvredljiv sadržaj, ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca

uznemirava, ili promoviše uznemiravanje druge osobe

eksploatiše ljude na seksualni, ili nasilni način

sadrži nagost, preterano nasilje, ili uvredljiv sadržaj, ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle

traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina

javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe

sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti, ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan, ili klevetnički

sadrži, ili promoviše nedozvoljenu, ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe

uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“

sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)

podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu, ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti, ili pronalaženje, ili kreiranje računarskih virusa

traži lozinke, ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne, ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika

uključuje druge komercijalne aktivnosti i/ili prodaju van svrhe Sajta, bez prethodne pisane saglasnosti Preduzetnika

uključuje fotografiju, ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe, ili

krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Preduzetnik ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Sajtom. Preduzetnik može istražiti sva prijavljena kršenja svog Uputstva i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Preduzetnik će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uputstva, odnosno kršenje zakona. Preduzetnik zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Preduzetnika koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovog Uputstva, ili u slučaju da Preduzetnik a ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Preduzetniku.

6. Pravila oglašavanja i postavljanja oglasnih poruka

Prenosilac oglasne poruke je Preduzetnik koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Sajta nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Sajt unelo.

Preduzetnik zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakona o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Preduzetnik će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Preduzetnik može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

Peduzetnik prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u prenosu vlasništva nad predmetima oglašavanja. Zaključenje ugovora kojim se prenosi neko pravo na predmetu oglašavanja je u nadležnosti lica koje takav pravni posao preduzimaju. Takođe, prenosom oglasnih poruka Peduzetnik ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o prenosu prava na predmetima oglašavanja koji zaključuju ugovorne strane samostalno.

7. Registrovani korisnici fizička lica

Registracija na Sajt za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima, prilikom popunjavanja formulara korisnici Sajta treba da prihvate Pravila i uslove korišćenja Sajta kao i Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (Politike privatnosti) klikom u odgovarajući kvadrat. Ovi podaci se koriste na način propisan navedenim. Registracijom na Sajtu fizička lica dobijaju sledeće opcije: Postavljanjem oglasa u zbirku (bazu) podataka Preduzetnik korisnik stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa Sajta, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage zbirke ima neograničen broj lica koji pristupa Sajtu) direktno kontaktiraju. Korisnik u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte Office@lovribolov-old.rs .U slučaju deaktiviranja profila korisnika, Preduzetnik ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Sajt omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Preduzenika o tome putem adrese Office@lovribolov-old.rs

8. Registrovani korisnici pravna lica i preduzetnici

Registracija na Sajt za pravna lica i preduzetnike koji se u skladu sa svojom delatnošću bave trgovinom opreme za lov i ribolov, opremom za kampovanje i trgovinom pasa (u daljem tekstu: registrovana pravna lica i preduzetnici) je besplatna i dostupna svim uredno registrovanim privrednim subjektima.

Prilikom registracije je potrebno da privredni subjekt popuni formular sa podacima o pravnom licu: prilikom popunjavanja formulara treba da prihvate Pravila i uslove korišćenja Sajta kao i Pravilnik o Zaštiti podataka o ličnosti (Politika privatnosti) klikom u odgovarajući kvadrat. Ovi podaci ostaju u evidenciji Preduzenika i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Pravila i uslova korišćenja.

Registracijom na Sajt ne vrši se registracija delatnosti niti sticanje svojstva u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o trgovini. Preduzetnik ne garantuje da su registrovana pravna lica i preduznetnici koja su se registrovala putem Sajta uredno registrovana za vršenje trgovine, niti da imaju svojstvo privrednog subjekta kao ni da imaju potrebne dozvole za promet opreme za lov (u smislu vatrenog oružja, municije itd. za koji su potrebne posebne dozvole a sve u skladu sa pozitivnim propisama predviđenih Zakonom o oružju i municiji).

Registracijom na Sajt registrovana pravna lica i preduzetnici dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za nove i/ili polovne opreme za lov, ribolov i kampovanje, pse, pretraživanja zbirke oglasa i pregledanja oglasa.

Registrovana pravna lica i preduzetnici imaju pravo da istaknu da su oglas postavili u bazi oglasa na Sajtu Preduzetnika, kao i da istaknu sopstveni žig, ali time ne stiče pravo da upotrebljava logo odnosno žig Preduzetnika kao ni naziv Sajta, u bilo kom kontekstu.

Registrovana pravna lica i preduzetnici se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih su došli putem Sajta koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu, i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima i pravilima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Registrovana pravna lica i preduzetnici imaju sledeće mogućnosti: Postavljanjem oglasa u zbirku (bazu) podataka Registrovana pravna lica i preduzetnici stiču mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa Sajta, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage zbirke ima neograničen broj lica koji pristupa Sajtu) direktno kontaktiraju.Registrovana pravna lica i preduzetnici u svakom momentu mogu podneti zahtev za deaktivaciju svog profila na adresu elektronske pošte Office@lovribolov-old.rs  .U slučaju deaktiviranja profila registrovnih pravnih lica i preduzetnika, Preduzetnik ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

9. Postavljanje oglasnih poruka - Oglasa

Registrovani korisnici koji oglašavaju predmet oglašavanja, oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Sajtu. Prema članu 45. Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, on se nakon toga objavljuje na Sajtu.

Oglasi onih Korisnika koji se prvi put oglašavaju, su vidljivi putem Sajta tek nakon provere od strane Preduzetnika.

Preduzetnik, u skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, koja se podjednako primenjuje na sve Korisnike, ograničava broj besplatnih oglasa koje svakom pojedinom Korisniku stoje na raspolaganju.

Korisnici mogu odabrati posebnu ponudu – različite pakete oglasa koje Preduzentnik nudi a cena ovakvog oglašavanja se naplaćuje po važećem Cenovniku Preduzetnika.

Lica koja eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Preduzetnika stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

Svi dostavljeni oglasi postavljaju se na sajt u roku od 24 časova od momenta dostavljanja. U slučaju da postoji mogućnost da je pre objave oglasa potrebno dodatno usaglasiti tekst oglasa ili način plaćanja, oglasi će u tom slučaju biti objavljeni odmah nakon usaglašavanja.

Ukoliko se dogodi da Korisnik zakupi paket oglasa ili ostalih usluga Sajta (koji namerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj Korisnik je zaštićen od eventualnih promena cena oglasa za vreme trajanja usluge oglašavanja.

10. Cenovnik

Preduzetnik neke usluge informacionog društva pruža uz naknade prema Cenovniku.

Naknade dospevaju za plaćanje po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja o plaćanju (računa, fakture) u navedenim rokovima. Oglas neće biti postavljen dok Preduzetniku ne bude proknjžena uplata za navedeni oglas prema Cenovniku.

Ukoliko nakon proknjižene uplate naručen oglas ne bude objavljen iz razloga što nije u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja Sajta ili ne sadrži svu potrebnu dokumentacij preduzetnnik će izvršiti povraćaj novčanih sredstava naručiocu oglasa nakon prijema pismenog zahteva za povraćaj novčanih sredstava sa pratećom potrebnom dokumentacijom ( broj tekućeg računa na koji izvršiti povraćaj, kopija lične karte za fizička lica odnosno izvod iz Jedinstvenog registra pravnih lica za pravna lica) na adresu Office@lovribolov-old.rs 

Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, Korisniku koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa ili isti nije u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja, Preduzetnik  će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava ali ne može da garantuje za rok povraćaja sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.

U dogovoru sa Korisnikom, Preduzetnik može zadržati sredstva i odgoditi objavu oglasa dok se ne steknu svi uslovi za objavu, a najduže do 3 meseca.

Ukoliko nije došlo do saradnje između Preduzetnika i Korisnika, a sredstva sa kartice su povučena, Preduzentnik će inicirati povraćaj naplaćenih sredstava kod svoje banke ali ne može da utiče na rok povraćaja koji zavisi isključivo od banke vlasnika kartice kojom je oglas plaćen.

Cenovnik Preduzetnika je sastavni deo ovih Uslova i pravila korišćenja. Preduzetnik zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Izmene Cenovnika se primenjuju osam dana od dana objavljivanja Cenovnika.

Važeći Cenovnik se nalazi na internet adresi http://www.lovribolov-old.rs

11. Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Sajta koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Preduzetnik ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari)i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Preduzetnik ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Preduzetnik ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Preduzetnik nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Preduzetnik nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Preduzetnik nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrao primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Preduzetnik ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih korisnika. Preduzetnik, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji je oglasio predmet oglasa biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

12. Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Preduzetnika i korisnika u vezi sa korišćenjem Sajta primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Preduzetnik i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Nišu za pravna, odnosno Osnovni sud u Aleksincu za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Sajta primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud na čijem području tuženi ima sedište za sporove između pravnih lica, odnosno Opšte mesno nadležan je Osnovni sud na čijem području tuženi ima prebivalište za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica. Preduzetnik ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Sajta, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

13. Posebne odredbe i završne odredbe

Obzirom da je Sajt između ostalog predviđen i za oglašavanje opreme za lov (u koju pored ostale opreme spadaju i lovačke puške, municija itd…) a čiji je promet i držanje uređen propisima predviđenim Zakonom o oružju i municiji, pravo na oglašavanje ove vrste opreme za lov imaju samo regisrtrovana pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove predviđene odredbama člana 39. Zakona o oružju i municiji. Registrovana pravna lica i preduzetnici mogu oglašavati navedenu opremu za lov ali mogu istu prodavati samo licima kojima je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za nabavljanje oružja odnosno odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje i licima koja poseduju kolekcionarsku dozvolu.

Registrovana fizička lica mogu oglašavati polovnu opremu za lov (u koju pored ostale opreme spadaju i polovne lovačke puške) čiji je promet i držanje uređen propisima predviđenim Zakonom o oružju i municiji samo ako poseduju potrebne isprave (Oružani list za držanje i nošenje oružja za lovačko i sportsko oružje – čl.16. stav 5. Zakona o oružju i muniiciji). Registrovana fizička lica mogu olašavati navedenu opremu za lov ali mogu istu prodavati samo licima kojima je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za nabavljanje oružja odnosno odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje i licima koja poseduju kolekcionarsku dozvolu.

Preduzetnik ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove i pravila korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji ili Sajtu i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Preduzetnik ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove i pravila korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji ili Sajtu i  poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova i pravila korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova i pravila korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima i pravilama korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova i pravila na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Sajta.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

u Aleksincu, 2019.godine

Trenutno ste offline

Korišćenjem Sajta lovribolov-old.rs ili njegovog sadržaja, vi pristajete na Politiku privatnostiUslove korišćenja Sajta bez obzira da li ste iste pročitali ili ne

Slažem se