Politika privatnosti

Napomena: Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti (Politika privatnosti) predstavlja sastavni deo Pravila i uslova korišćenja Sajta lovribolov-old.rs (u dalje tekstu Sajt)

Korišćenjem Sajta ili njegovog sadržaj pristaje se na Politiku privatnosti Sajta bez obzira da li ste je pročitali ili ne. Ako se ne slažete sa ovom politikom privatnosti molimo vas da ne koristite ovaj Sajt i njegov sadržaj.

Kada koristite portal lovribolov-old.rs, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Preduzetnik vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.
Preduzetnik vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima proistekla iz Pravila i uslova korišćenja Sajta (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija Sajta, poput postavljanja oglasa i konverzacija sa drugim korisnicima. Dodatno, kada postavljate oglas na Sajtu prikupljanje identifikacionih podataka poput imena i prezimena, adrese, zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. U slučaju da se korišćenjem Sajta izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Kako bi osnovna usluga koju Sajt nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija Sajta, npr. postavljanja i pretrage oglasa, komentarisanja oglasa, automatskog pamćenja lozinke za Sajt, korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd.

Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna, Sajt prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem Sajta, primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na Sajt korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na Sajtu (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja. U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na Sajtu, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite putem maila office@lovribolov.rs

Pre prikupljanja podataka, Preduzetnik u svojstvu rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Preduzetnik.

Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Internet Sajta, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica koja oglašavaju novu i polovnu opremu za lov, ribolov i kampovanje i oglašavnje pasa a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena kod preduzetnika, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Sajta nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak.

Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Sajta, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Sajta, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, poštanski broj, region, grad, telefon.

Sva opšta akta Preduzetnika moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko neki opšti akt Preduzetnika nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

Trenutno ste offline

Korišćenjem Sajta lovribolov-old.rs ili njegovog sadržaja, vi pristajete na Politiku privatnostiUslove korišćenja Sajta bez obzira da li ste iste pročitali ili ne

Slažem se